Print this post Print this post

Nietzsche pro dnešní dny

nietzsche-v2896 words

English original here

Zdá se, že byl v Itálii vzkříšen zájem o Friedricha Nietzscheho. Jedním zjevným znamením tohoto je, že nakladatelství Adelphi v Miláně vydává kritické překlady všech jeho děl; druhým, že se téměř současně objevily dvě knihy, „Nietzsche“ od Adriana Romualdia, která obsahuje ucelený esej o tomto mysliteli následovaný výběrem úryvků z jeho děl, a pak překlad německé excelentní systematické práce „Nietzsche a smysl života“ od Roberta Reiningera. Specifický přístup druhé jmenované knihy nás vede k položení této otázky: mimo význam který má Nietzsche jako filosof obecně, co mohou jeho myšlenky znamenat dnes a, přesněji řečeno, které jeho myšlenky zůstávají v platnosti?

Závažnost tohoto problému vyjevil Reininger poznámkou, že postava Nietzscheho má též kvalitu symbolu a že jeho persona současně ztělesňuje jakousi záležitost: „je to záležitost moderního člověka za kterou se bojuje, záležitost člověka s kořeny již ne v posvátné půdě tradice, oscilujícího mezi vrcholky civilizace a propastmi barbarství, hledajícího sebe, tj., dovedeného k tomu, aby dal sám ze sebe uspokojivý smysl existence, pro vše zatlačené přímo k němu.“

Můžeme hlouběji specifikovat toto hledisko zabírající se problémem člověka v době nihilismu, v „bodě nula všech hodnot“, v době kdy „Bůh je mrtev“, hledisko vystavěné na základech toho, co nechal Nietzsche svého Zarathustru vyřknout a co je dnes notoricky překládáno ve známé, téměř banální podobě; jde o hledisko člověka doby, kdy veškeré vnější opory selhaly a kdy – jak již řekl náš filosof – „poušť roste“.

Ve stejném duchu se dá říct, že toliko co Nietzsche může poskytnout je čistě záležitostí individuálního problému. Veškeré formulace mající možný vztah s kolektivními a politickými problémy odkládáme stranou. Jde o ty, ve kterých by rádi mnozí viděli koluze mezi Nietzscheho doktrínami a politickými hnutími minulosti, především s hitlerovským nacionálním socialismem u kterého byly též obviňovány z přiživování hrdosti údajné „Herrenvolk“ (panské rasy) a z fixace se špatně pochopeným biologickým rasismem.

Jestliže „nadčlověk“ bez vší pochybnosti představuje centrální ideu celého nietzscheánského myšlení, je to v rámci „pozitivního nadčlověka“, ne v grotesknosti stylu d’Annunzia ani ne v „plavé bestii“ (což je jeden z nejhorších Nietzscheho výrazů) a ani ne ve výjimečném jedinci, jenž zosobňuje maximum „vůle k moci“, „mimo dobro a zlo“ ovšem bez nějakého světla a bez vyššího postihu.

Pozitivní nadčlověk, který pasuje k „lepšímu Nietzschemu“, musí být místo toho rozpoznán v typu člověka, který dokonce v nihilistickém, zdevastovaném, absurdním bezbožném světě ví jak stát na svých nohách, jelikož je schopen udělovat sobě ze sebe zákony, v souladu s novou vyšší svobodou.

Zde musíme upozornit na jasnou demarkační linii, jež existuje mezi Nietzschem jakožto „bořitelem“, ničitelem model a „imoralistou“ (tento druhý výraz často sám používal, to ale jen aby vzbudil senzaci: jelikož jeho opovrhování zasahuje pouze „stádní morálku“), a mezi „revolucí ničeho“, tedy anarchismem odspoda, který je způsoben hlubokými krizemi moderního světa. Je příznačné, stejně tak normální, že je Nietzsche absolutně neznámý tzv. „protestním“ hnutím dneška, zatímco byl sám prvním a největším rebelem. Není žádná shoda v lidských subjektech, skutečná zvolená spřízněnost – tj. plebejská – takovýchto současných hnutí je odkryta jejich častou koluzí s Marxismem a jeho odnožemi, a s každou sociální a rasovou vyloučeností mající blízko k násilnickému a destruktivnímu obalu čistě podlidských a naturalistických vrstev bytí.

V tomto ohledu jsou slova Nietzscheho Zarathustry aktuální a věcná, když se táže toho, který usiluje o osvobození z veškerých pout: „Svobodným se zveš? Tvou vládnoucí myšlenku chci slyšeti, a ne že jsi unikl jhu.“, myslíce tak na případy v nichž jediné hodnoty, které osvobozený vlastnil, byly odhozeny spolu s poutem. To je jasné varování těm, kteří dnes umějí mluvit pouze o „útlaku“ a kteří přiživují hysterickou nesnášenlivost k jakémukoliv typu autority – a to jen z tohoto důvodu: jelikož v sobě nemají obsažen vyšší princip, jenž by je řídil.

A zde nitzcheánský typ, který „nihilismus překonal“ a který, skutečně, ví, „jak získat z jedu léčebný prostředek“, je tím, kdo vlastní onen princip a díky tomu také ví, jak dát sobě zákon. Reininger v tomto ohledu správně v Nietzscheovi spatřuje stvrditele „absolutní“ morálky, stejně jako u Kanta, a jisté spojitosti lze dokonce navázat i se starou etikou stoiků, která též hájí vnitřní svrchovanost.

Zajisté, rozmanitost dramaticky proměnlivých postojů, občas dokonce protichůdných, v kterých Nietzsche spatřoval své vyjádření, může vést k docela rozdílnému směřování: například když Nietzsche hlásá chválu „života“ nebo když se odvolává na „věrnost Zemi“. Také na věrnost sobě: být a mít vůli k bytí tím, čím člověk je, je občas předkládáno jako jediná možná a platná zásada v „poušti která roste“. Jde o adekvátní, přesto však nebezpečnou, zásadu, známou již v době klasické antiky, před příchodem jakéhokoliv „existencionalismu“.

Zásadní problém, nanejvýše důležité otázky co nejlepšího dnes může Nietzsche nabídnout, s sebou nese toto nebezpečí. Po tom co bylo řečeno, na tomto místě, že člověk musí být svým vlastním zákonem nad sebou, jde o otázkou rozpoznávání co jedinec nachází v sobě a o akceptování omezení dosažených rozličnými procesy duchovního rozkladu, jež působily v nedávné době: jde o rozpoznání zda, v sobě, člověk nachází přirozené znechucení nad vulgaritou a každým nízkým zájmem, zda nachází vůli pro dobrovolnou, jasnou disciplínu, zda nachází schopnost svobodně ustanovit „hodnoty“ a dosáhnout jich bez ohledu na jejich cenu, tedy dosažení těch hodnot, kterými Nietzsche definuje Přemožitele [Überwinder], člověka nerozvráceného v obklopení tolika věcí jež dnes rozvrácené jsou.

Překlad článku Julia Evoly, původně publikovaného pod názvem „Nietzsche ancora oggi“ v časopise „Roma“, 28. června 1971. Překlad proveden přes anglickou verzi uveřejněnou na gornahoor.net.

Source: http://www.juliusevola.cz/2013/02/nietzsche-pro-dnesni-dny/#more-316

Image source: http://www.artgraphica.net/free-art-lessons/portrait-art-free-lesson/portrait-art-free-lesson.htm

Post a Comment

Your email is never published nor shared.
 
Comments are moderated. If you don't see your comment, please be patient. If approved, it will appear here soon. Do not post your comment a second time.
 
Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 • Our Titles

  White Identity Politics

  Here’s the Thing

  Trevor Lynch: Part Four of the Trilogy

  Graduate School with Heidegger

  It’s Okay to Be White

  Imperium

  The Enemy of Europe

  The World in Flames

  The White Nationalist Manifesto

  From Plato to Postmodernism

  The Gizmo

  Return of the Son of Trevor Lynch's CENSORED Guide to the Movies

  Toward a New Nationalism

  The Smut Book

  The Alternative Right

  My Nationalist Pony

  Dark Right: Batman Viewed From the Right

  The Philatelist

  Novel Folklore

  Confessions of an Anti-Feminist

  East and West

  Though We Be Dead, Yet Our Day Will Come

  White Like You

  The Homo and the Negro, Second Edition

  Numinous Machines

  Venus and Her Thugs

  Cynosura

  North American New Right, vol. 2

  You Asked For It

  More Artists of the Right

  Extremists: Studies in Metapolitics

  Rising

  The Importance of James Bond

  In Defense of Prejudice

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Reuben

  The Node

  The New Austerities

  Morning Crafts

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Gold in the Furnace

  Defiance