Print this post Print this post

Biela genocída

RaceMixing2,022 words

English original here

Bieli nacionalisti sú jednotní v presvedčení, že naša rasa je ohrozená biologickým vyhynutím. Tento pohľad je často odmietaný ako panikárenie, ale ako som už dávnejšie poukázal, možno ponúknuť veľmi jednoduché a presvedčivé argumenty, že bieli vyhynú, pokiaľ budú súčasné trendy pokračovať. Cieľom bieleho nacionalizmu je zastaviť tieto trendy.

Niektorí bieli nacionalisti idú ešte o krok ďalej a argumentujú, že naša rasa je zámerne vedené k záhube, t.j. že bieli sú terčom genocídy. Toto tvrdenie sa odmieta už nielen ako panikárenie, ale ako šialenosť. Napriek tomu budem argumentovať, že biela genocída sa skutočne uskutočňuje. Máme tu ľudí v mocenských pozíciách, ktorí propagujú politiky, o ktorých vedia, že povedú k vyhynutiu bielej rasy – samozrejme za predpokladu, že ich nezastavíme.

Ak chceme vytvoriť tézu o bielej genocíde, musíme urobiť 3 veci. Za prvé, potrebujeme definovať genocídu spôsobom, ktorý je konzistentný s pomalým procesom vedúcim k vyhynutiu. Za druhé, potrebujeme demonštrovať, že biele vyhynutie nie je dôsledkom tajomnej sily prírody, ale výsledkom ľudskej voľby a činov. Za tretie, potrebujeme ukázať, že biele vyhynutie nie je len nepredvídateľným, nechceným dôsledkom týchto politík, ale skôr ich premysleným, zámerným dôsledkom.

Zdá sa anti-intuitívnym tvrdiť, že bieli sú obeťami genocídy. Bieli predsa nie sú zabíjaní po miliónoch, čo je obraz, ktorý si väčšina ľudí vybaví, keď sa spomenie genocída. Na prvý pohľad je naša rasa silná, prosperujúca a početná.

Avšak zástanci tézy o bielej genocíde poukazujú na článok II Dohovoru o zabránení a trestaní genocídy (1948), ktorý definuje genocídu nasledovne:

…ktorýkoľvek z činov uvedených nižšie, spáchaný v úmysle zničiť úplne alebo čiastočne niektorú národnú, etnickú, rasovú alebo náboženskú skupinu ako takú:

 • (a) usmrtenie príslušníkov takej skupiny,
 • (b) spôsobenie ťažkých ublížení na tele alebo duševných porúch členom takej skupiny,
 • (c) vedomé uvedenie príslušníkov takej skupiny do životných podmienok, ktoré majú privodiť jej úplné alebo čiastočné fyzické zničenie,
 • (d) vykonanie opatrení smerujúcich k tomu, aby sa v takej skupine bránilo rodeniu detí,…

Táto definícia genocídy je omnoho širšia, ako len priama masová vražda. Predovšetkým body (c) a (d) sú v súlade s charakterizujúcimi politikami, ktoré zničia skupinu pomaly, behom dlhšieho časového obdobia. Genocída teda môže priebiehať v dvoch formách, z ktorých jednu môžeme označiť za rýchlu, horúcu genocídu a druhú za pomalú, pokojnú genocídu. Biele vyhynutie spadá do druhej kategórie.

Biele vyhynutie znamená, že v každom bielom národe je pôrodnosť pod hranicou nahradenia, t.j. že viac belochov zomrie, než sa narodí, a to až do bodu, kým bieli ako špecifická rasa nevymiznú.

Máme tu 5 hlavných príčin bieleho vyhynutia. Nepochybujem, že do tohto zoznamu by sa dali pridať ešte ďalšie faktory, ale v prípade, že by sme vyriešili týchto 5 problémov, nemuseli by sme sa dlhšie báť o budúcnosť našej rasy:

 • – etika hedonizmu, individualizmu a sebeckosti, ktorá očierňuje reprodukciu a rodinný život.
 • – feminizmus, ktorý podporuje ženy v tom, aby sa namiesto rodinného života, ako ich primárneho povolania, usilovali o kariéru.
 • – široko rozšírené používanie antikoncepcie a potratov, ktoré oddeľujú sex od tehotenstva a tehotenstvo od výchovy detí.
 • – rastúce náklady na založenie rodiny, predovšetkým zapríčinené rasovou integráciou – ktorá je hnacou silou suburbanizácie a ex-urbanizácie s cieľom nájsť bezpečné miesta pre bielych, kde by mohli vychovávať deti – nebielou imigráciou a offshore priemyslom, ktorý znižuje platy belochov.
 • – rasové miešanie, pri ktorom jednotlivci síce reprodukujú svoje gény, avšak nie gény svojej rasy, keďže sa miešajú s inou rasou.

Tieto faktory nie sú slepými silami prírody, ako kolízia asteroidu so Zemou. Všetky sú vytvorené ľudskými bytosťami. Niektoré z nich, ako napr. feminizmus, antikoncepčné pilulky, legalizovaný potrat a ukončenie rasovej segregácie, imigračných obmedzení a zákazu rasového miešania sú celkom nedávne. Vyliahli sa v mysliach intelektuálov, umelcov, vedcov, politikov, pedagógov a inzerentov, ktorí uskutočnili zmenu presvedčení a hodnôt ľudí, ako i zákonov a inštitúcií, ktoré nám vládnu.

Ale každá z týchto vecí môže byť zmenená. Ľudí možno naučiť ceniť si hodnotu rodinného života pred sebectvom, pôžitkárstvom a kariérizmom, od feminizmu možno odradzovať, prístup k antikoncepcii a potratom môže byť obmedzený, zákony môžu byť zmenené tak, aby bolo založenie rodiny cenovo dostupné, rasová segregácia, imigračné reštrikcie a ekonomický nacionalizmus sa opäť môžu stať reálnou politikou, rasové miešanie môže byť postavené mimo zákon. V skutočnosti bieli nacionalisti podporujú práve také politiky, ktoré zastavia vyhynutie bielych.

K tomu, aby sme potvrdili tézu o bielej genocíde, musíme preukázať, že biele vyhynutie je zámerným dôsledkom politík, ktorým oponujeme. Prvé tri príčiny bieleho vyhynutia sú jednoducho produktom pretláčania individuálnej slobody. Posledné dve sú produktmi individuálnej slobody a rasového egalitarizmu. Nie je potom možné, že biele vyhynutie je len nechceným dôsledkom individualizmu a rasového egalitarizmu?

Samozrejme, že je to nielen možné, ale v mnohých prípadoch ide o jednoduchú pravdu. Väčšina ľudí, ktorí obhajujú individualizmus a rasový egalitarizmus, si jednoducho nie je vedomá toho, že tieto hodnoty podporujú vyhynutie bielej rasy. Našou úlohou je, aby sme ich o tom informovali.

Ale keď sú takýto ľudia informovaní, ich reakcie možno rozdeliť do niekoľkých kategórií. Niektorí z nich jednoducho odmietajú akceptovať, že biele vyhynutie reálne prebieha. Z tých, ktorí ho akceptujú, sa niektorí budú snažiť o jeho zastavenie, a iní nie. Prípadne sa niektorí z nich o to jednoducho nebudú starať a ďalší budú tomuto procesu dokonca fandiť.

Avšak je tu rozdiel medzi ľuďmi, ktorí sa hlásia k politikám podporujúcim bielu genocídu po zistení tohto faktu a tými, ktorí možno takéto politiky koncipujú a vykonávajú pred oboznámením sa s touto skutočnosťou a s plným uvedomím si ich dôsledkov. Aké máme dôkazy, že takýto ľudia existujú?

Za prvé, dôkazné bremeno musí byť posunuté. Je naozaj možné, že lídri desiatok bielych národov prijali podobné politiky, ktoré sú v protiklade k dlhodobému prežitiu ich národov, pričom žiaden z nich nevie, čo robí?

Áno, je módne vysmievať sa z politikov, ktorí uvažujú len z hľadiska budúcich volieb. Ale v skutočnosti to nie je pravda. Politici sú napr. skôr prezieraví, pokiaľ ide o ich osobné ambície a plány. Okrem toho naše vládnuce elity nepozostávajú len z demokratických politikov. Vládnuce elity v každej forme spoločnosti sú známe pre uvažovanie a plánovanie dopredu. Vládne spravodajské agentúry, ako i súkromné think thanky pracujú na vytváraní dlhodobých predpovedí založených na súčasných trendoch a následne primeranom plánovaní. Preto je veľmi nepravdepodobné, že by si naši lídri neboli vedomí možnosti bieleho vyhynutia. Buď sa o to nestarajú, alebo chcú, aby k tomu došlo.

Za druhé, nie je tajomstvom, že Židia sú masívne nadreprezentovaní medzi západnými elitami v politike,médiách, biznise, akademickom sektore a v slobodných povolaniach. Navyše patria k hlavným propagátorom trendov prispievajúcich k bielej genocíde, akými sú napr. nebiela imigrácia, rasová integrácia, rasové miešanie, feminizmus a sexuálna liberalizácia.

Pochopiteľne, že akýkoľvek pokus obviniť Židov z bielej genocídy môže skončiť puntičkárstvom o historických príčinách. Z praktického uhľa pohľadu je omnoho dôležitejšie – a tiež menej kontroverzné – uvedomenie si, že organizovaná židovská komunita je pilierom opozície voči nacionalistickým pokusom napraviť v budúcnosti tieto problémy. To ako sme sa do dnešného štádia dostali je menej dôležité, než spôsob ako zachrániť samých seba. A Židia nám blokujú východ.

Bolo by však možné, že lídri židovskej komunity v skutočnosti “nevedia, čo činia”? Koniec koncov, Židia patria k ľuďom, ktorí sú si najviac vedomí podmienok, ktoré vedú alebo bránia genocíde. Preto Židia podporujú existenciu židovského štátu, Izraela, ako útočiska pred genocídou. Napriek tomu oponujú akýmkoľvek pokusom zachovať belošské krajiny len pre belochov. Izrael je pre Židov, ale Poľsko, Švédsko, Nemecko, Francúzsko a pod. sú pre každého. Židia vnímajú zmiešané manželstvá ako hrozbu pre židovské prežitie, ale propagujú rasové miešanie pre ostatné skupiny a oponujú komukoľvek, kto by ho chcel zakázať. Židia uznávajú, že silný zmysel pre židovskú identitu, vrátane hrdosti na svoju históriu a úspechy, je nevyhnutný pre židovské prežitie, ale podporujú multikulturalizmus a bielu vinu pre zvyšok ostatných.

Aby sme si to vyjasnili, nie všetci Židia podporujú deštruktívne myšlienky výlučne pre gójov, zatiaľ čo pre seba majú výnimky. Židia možno propagujú zmiešané manželstvo pre ostatných, ale praktikujú ho i oni – a to dokonca vo väčšom rozsahu ako iné skupiny. Židia propagujú feminizmus pre ostatných, ale hlavnými obeťami židovského feminizmu sú židovskí muži, ktorí si vezmú tieto bosorky, zatiaľ čo ostatní židovskí muži sa im oblúkom vyhnú. Židia propagujú étos sebectva, individualizmu a materializmu pre ostatných. Ale praktikujú ho i oni, čo je jeden z dôvodov prečo majú sekulárni Židia veľmi nízku úroveň reprodukcie.

V krátkosti, Židia nielenže kážu nihilizmus, ale ho tiež praktikujú. Bohužiaľ, pretože sú tak vplyvní, tak majú moc stiahnúť nás so sebou. Židia sú predvojom nihilizmu. Nie sú pokrytcami, ktorí kážu nihilizmus ostatným, ale nie sebe. To ich však robí ešte horšími, pretože pokrytectvo je aspoň poctou, ktorú dáva neresť cnosti a Židia sa ani nestarajú o to, aby ju naoko ponúkli.

Avšak kým niektorí Židia nás vedú smerom k spoločnému vyhynutiu, ďalší nás k nemu podnecujú zozadu, pričom nemajú v úmysle zdieľať náš osud. Ide o Židov, ktorí nám vychvaľujú multikulturalizmus, otvorené hranice a rasové miešanie, ale sami preferujú sa im vyhnúť, pretože vedia, že takéto politiky povedú k ich vyhynutiu.

Nie sú len “nekonzistentnými” vo svojich princípoch. Sú dokonale konzistentní s ich skutočným princípom kolektívnych záujmov. Nepodporujú “dvojitý štandard”, pretože ich jediným štandardom je kolektívny seba-záujem. Títo Židia vyznávajú filozofiu “ži a nechaj zomrieť”. Snažia sa profitovať z nášho zničenia a nielenže podporujú náš úpadok, ale tiež aktívne potláčajú náš odpor voči nemu.

Okrem Židov, ktorí aktívne pretláčajú našu deštrukciu, sa zaiste nájdu i takí, ktorí to nerobia. Niektorí z nich by i chceli, ale jednoducho im chýba moc k tomu, aby nám uškodili. Iní sú zase úplne ignorantskí voči tomu, čo ich lídri robia. Avšak jedna kategória je nápadná svojou (takmer) neprítomnosťou: spravodliví Židia, t.j. Židia, ktorí vedia, že biela genocída sa uskutočňuje, ktorí chápu úlohu ich vlastných ľudí v nej a ktorí varovali bielych alebo pracujú na tom, aby jej zabránili. Toto relatívne ticho je v skutočnosti usvedčujúcejšie ako nekončiaci hluk anti-belošskej nenávisti vychádzajúcej zo židovskej komunity.

Stručne povedané, vieme, že biela genocída sa uskutočňuje, pretože Židia vo vysokých pozíciách, s mocou podporovať alebo zabrániť bielej genocíde, nemôžu byť neznalí toho, čo sa deje. Napriek tomu nerobia nič, aby tomu zabránili a všetko, aby nám neumožnili tento proces zastaviť.

Za tretie, najpresvedčivejším dôkazom pre bielu genocídu sú ľudia, ktorí hovoria o tom, že ju podporujú. Jediní ľudia, ktorí priamo tvrdia, že belosi by mali byť vyhladení sú marginálni blázni ako Dr. Kamau Kambon, niekdajší profesor černošských štúdií, ktorý prehlásil, že “musíme vyhladiť bielych ľudí z povrchu zemského”.

Miernejší obhajcovia bielej genocídy, ako napr. Noel Ignatiev, židovský profesor na Harvarde a editor časopisu Rasový zradca (s podtitulom zrada belošstva je lojalitou k ľudstvu), hovoria o “dekonštrukcii” “konceptu” belošstva, čo znie ako neškodná jazyková hra, až kým pochopíte, že rasa je pre nich len sociálny konštrukt.

MiscegenationalismAle väčšina bežných obhajcov bielej genocídy jednoducho propaguje rasové miešanie ako riešenie rasizmu. Mlčky súhlasia s bielymi nacionalistami, že rasová diverzita v rámci rovnakého systému vedie ku konfliktom, a preto aby odstránili konflikt, propagujú rasové miešanie, ktoré povedie k vytvoreniu homogénnej zmiešanej rasy. Najvplyvnejším obhajcom kríženia rás bol priekopník Európskej únie gróf Richard Coundenhove- Kalergi, ktorý bol sám miešancom (jeho otec bol beloch a matka Japonka). Vo svojej knihe “Praktický idelizmus” prehlásil:

“Človek budúcnosti bude zmiešaninou rozličných rás. Dnešné rasy a triedy postupne zaniknú, hlavne z príčiny čoraz menšieho priestoru, času a predsudkov. Euroázijsko – negroidná rasa budúcnosti sa bude podobať starovekým Egypťanom a nahradí rozmanitosť rasových skupín rozmanitosťou jednotlivcov“.

https://cdn.counter-currents.com/wp-content/uploads/2015/09/Miscegenationalism.jpg

Prečo je dôležité potvrdiť, že biele vyhynutie je v skutočnosti bielou genocídou? Je ľahké porozumieť tomu, prečo sa ľudia vyhýbajú takejto pravde: pretože to znamená, že bieli nie sú iba obeťami strašného omylu alebo neľudského sociopolitického “systému”, event. neľudského kozmického alebo historického osudu, ale uvedomelej zloby – principiálneho nepriateľstva – diabolského zla. Je veľmi ťažko akceptovať, že takéto zlo môže existovať, a o to menej, že si želá naše zničenie.

Pokiaľ sa chceme zachrániť, musíme porozumieť silám, ktoré idú proti nám. Potrebujeme vedieť, že naše pokusy zvýšiť povedomie ľudí a získať si ich priazeň budú narážať nielen na nevedomosť a ľahostajnosť, ale i zlobu tvrdú ako diamant. Eventuálne sa nám podarí získať toľko priateľov, koľko môžeme mať a presvedčiť všetkých ľudí, ktorých môžeme presvedčiť a jediní nepriatelia, ktorí zostanú budú nepriatelia, ktorých nemôžeme skonvertovať, ale musíme ich jednoducho poraziť.

Source: http://www.protiprudu.org/biela-genocida/

 

Post a Comment

Your email is never published nor shared.
 
Comments are moderated. If you don't see your comment, please be patient. If approved, it will appear here soon. Do not post your comment a second time.
 
Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 • Our Titles

  White Identity Politics

  The World in Flames

  The White Nationalist Manifesto

  From Plato to Postmodernism

  The Gizmo

  Return of the Son of Trevor Lynch's CENSORED Guide to the Movies

  Toward a New Nationalism

  The Smut Book

  The Alternative Right

  My Nationalist Pony

  Dark Right: Batman Viewed From the Right

  The Philatelist

  Novel Folklore

  Confessions of an Anti-Feminist

  East and West

  Though We Be Dead, Yet Our Day Will Come

  White Like You

  The Homo and the Negro, Second Edition

  Numinous Machines

  Venus and Her Thugs

  Cynosura

  North American New Right, vol. 2

  You Asked For It

  More Artists of the Right

  Extremists: Studies in Metapolitics

  Rising

  The Importance of James Bond

  In Defense of Prejudice

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Reuben

  The Node

  The New Austerities

  Morning Crafts

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Gold in the Furnace

  Defiance