Print this post Print this post

Proč by měli environmentalisté mít početné rodiny

490 words

English original here

Všeobecně vzato, environmentalisté převyšují průměr co do jejich intelektuálních, estetických a morálních vlastností. Porozumět řetězci příčin a souvislostí bezpochyby vyžaduje nemalou dávku inteligence, zvláště když vezmeme v potaz, že ekosystém představuje nesmírně komplexní příčinnou souvislost. Oblíbit si krásy přírody a pohrdat věcmi, jež ji hyzdí, vyžaduje silnou dávku estetické citlivosti. Jak podotýká Immanuel Kant, estetické porozumění v sobě obsahuje i určitý aspekt nezaujatosti. Právě tato nezaujatost je z moderního technologického pohledu zavrhována, neboť příroda je zde vnímána coby prostředek uspokojení lidských zájmů. V neposlední řadě je třeba nezanedbatelné morální citlivosti, aby člověk začal přemýšlet v kosmických dimenzích a převzal zodpovědnost i za vzdálené nezamýšlené důsledky svého jednání. K tomu, aby si člověk udržoval tuto rozšířenou zodpovědnost, potřebuje silný charakter.

Když to trochu zjednodušíme, environmentalisté se snaží stát dokonalými lidskými bytostmi. Samozřejmě to však neznamená, že by byli prosti hříchů, mezi něž patří například lehkovážnost, nicméně tyto jejich poklesky jsou sdíleny lidstvem v mnohem větší míře než jejich kladné vlastnosti. Jelikož ochráncům přírody leží na srdci blaho celého světa a podle toho i jednají, jejich reprodukce se pohybuje pod limitem sebezáchovy. V tomto bodě si však s nimi dovedu nesouhlasit, když tvrdím, že z hlediska dlouhodobé perspektivy je tato jejich volba ve vztahu k životnímu prostředí nezodpovědná a destruktivní.

Lidé, jimž leží na srdci blaho světa, nedělá jim problém předvídat budoucí dopady současného jednání a zároveň se vyznačují sebekázní ve vztahu k reprodukci, by naopak měli být těmi, kdo si pořídí početné rodiny. Z ekologického hlediska by právě o něco podobného měli usilovat. A ať jsou již tyto jejich vlastnosti produkty přírody, výchovy nebo obojího, děti ekologicky osvícených a zodpovědných lidí by je měly podědit. Planeta potřebuje více takových lidí, nikoli méně. Nebylo by skvělé, kdyby byli všichni takoví?

Graphic by Harold Arthur McNeill

Pokud inteligentní a zodpovědní lidé budou mít málo dětí nebo vůbec žádné, rozhodně to neodradí hloupé, sobecké a nezodpovědné lidi od rozmnožování se v masovém měřítku. Pokud tedy ekologicky zodpovědní lidé budou upozaďovat své reprodukční schopnosti, zapříčiní tím, že ti samí lidé, jež dnes ničí planetu, ji jednou zdědí. Jaký má tedy smysl Zemi přenechat těm, kteří ji přemění v nehostinnou pustinu? Takto se dobrý hospodář nechová, proto ti, jimž budoucnost této planety není lhostejná, by měli mít početné rodiny.

Ano, skutečně je zde příliš mnoho lidí. Nebylo by však mnohem ekologicky zodpovědnější se tyto hloupé, vulgární a nezodpovědné lidi nemající žádného zájmu o planetu pokusit přesvědčit, aby měli méně dětí nebo vůbec žádné? Takovýto výsledek by však nemohl být ponechán na individuální volbě. Dnešní rodinné plánování je vzhledem k jeho dysgeničnosti ekologicky nezodpovědné. V současném klimatu pouze inteligentní a zodpovědní lidé omezují svoji reprodukci, čímž zapříčiňují, že zabedněnci a pošetilci zdědí planetu Zemi. Ekologicky zodpovědné rodinné plánování tak vyžaduje spoluúčast státu, jenž by finančně motivoval inteligentní a zodpovědné lidi k zakládání velkých rodin, zatímco hlupáci a nezodpovědní jedinci by měli mít dětí méně nebo vůbec žádné.

Potřebujeme zelené eugenické hnutí, dřív než bude příliš pozdě.

Source: http://deliandiver.org/2011/02/proc-by-meli-environmentaliste-mit-pocetne-rodiny.html

This entry was posted in North American New Right and tagged , , , , , , , , . Post a comment or leave a trackback: Trackback URL.

Post a Comment

Your email is never published nor shared.
 
Comments are moderated. If you don't see your comment, please be patient. If approved, it will appear here soon. Do not post your comment a second time.
 
Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 • Our Titles

  White Identity Politics

  The World in Flames

  The White Nationalist Manifesto

  From Plato to Postmodernism

  The Gizmo

  Return of the Son of Trevor Lynch's CENSORED Guide to the Movies

  Toward a New Nationalism

  The Smut Book

  The Alternative Right

  My Nationalist Pony

  Dark Right: Batman Viewed From the Right

  The Philatelist

  Novel Folklore

  Confessions of an Anti-Feminist

  East and West

  Though We Be Dead, Yet Our Day Will Come

  White Like You

  The Homo and the Negro, Second Edition

  Numinous Machines

  Venus and Her Thugs

  Cynosura

  North American New Right, vol. 2

  You Asked For It

  More Artists of the Right

  Extremists: Studies in Metapolitics

  Rising

  The Importance of James Bond

  In Defense of Prejudice

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Reuben

  The Node

  The New Austerities

  Morning Crafts

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Gold in the Furnace

  Defiance