Print this post Print this post

Pamätajme si Martina Heideggera:
26. September, 1889 – 26.máj, 1976

Martin Heidegger

Martin Heidegger

799 words

English original here

Martin Heidegger je jeden z gigantov filozofie 20. storočia, a to ako z hľadiska hĺbky a originality jeho myšlienok, tak i rozsahu jeho vplyvu na filozofiu, teológiu, humanitné vedy a kultúru vo všeobecnosti.

Heidegger sa narodil 26. septembra 1889 v mestečku Meßkirch v okrese Sigmaringen v spolkovej krajine Bádensko-Württembersko, Nemecko. Zomrel 26. mája v roku 1976 vo Freiburgu a pochovaný je v Meßkirchu.

Heidegger pochádzal z katolíckej rodiny nižšej triedy. Jeho rodina bola príliš chudobná na to, aby ho poslala na univerzitu, preto sa zapísal do jezuitského seminára. Avšak Heidegger bol čoskoro odmietnutý jezuitmi kvôli svojej srdcovej slabosti. Neskôr študoval teológiu na Univerzite vo Freiburgu v rokoch 1906-1911. Po uplynutí tejto doby sa zameral na filozofiu. Nakoniec sa však Heidegger úplne rozišiel s kresťanstvom.

V roku 1914 Heidegger obhájil svoju dizertačnú prácu. V roku 1916 zase svoju habilitačnú prácu, čo mu umožnilo vyučovať na Nemeckej univerzite. Počas 1. svetovej vojny bol Heidegger ušetrený od vojenskej povinnosti kvôli stavu svojho srdca.

Od roku 1919 do roku 1923 bol Heidegger platený výskumným asistentom Edmundom Husserlom na Univerzite vo Freiburgu. Husserl, ktorý bol židovským konvertitom na luteránstvo, bol zakladateľom fenomenologického hnutia v nemeckej filozofii a Heidegger sa stal jeho najznámejším študentom.

martin+heidegger+rundweg

V roku 1923 bol Heidegger menovaný docentom filozofie na univerzite v Marburgu. Práve tam sa jeho intenzívny a prenikavý anganžmán stal rýchlo známym v celej Európe a študenti sa hrnuli na jeho lekcie, vrátane Hansa-Georga Gadamera, ktorý sa stal Heideggerovým najvýznamnejším žiakom, rovnako i židovskí myslitelia ako Leo Strauss, Hannah Arendtová a Hans Jonas. V roku 1927 publikoval Heidegger svoj magnum opus Bytie a čas, ktorý mu priniesol celosvetovú slávu. V roku 1928 Husserl odišiel z Univerzity vo Freiburgu a Heidegger nastúpil na jeho miesto, pričom vo Freiburgu zostal po zvyšok svojej akademickej kariéry.

Heidegger bol zvolený za rektora Univerzity vo Freiburgu 21. apríla 1933. Do Národnosocialistickej nemeckej robotníckej strany (NSDAP) vstúpil dňa 1. mája 1933. Vo svojom inauguračnom prejave zo dňa 27. mája 1933, ako aj v politických prejavoch a článkoch z rovnakého obdobia, vyjadroval svoju podporu NSDAP a Adolfovi Hitlerovi. Heidegger odstúpil z rektorského postu v apríli 1934, ale zostal členom NSDAP až do roku 1945. Po 2. sv.vojne francúzske okupačné autority zakázali Heideggerovi vyučovať. V roku 1949 bol oficiálne “de-nacifikovaný” bez postihu. Opätovne začal vyučovať v akademickom roku 1950-51. Vyučoval až do roku 1967.

Okolo otázky Heideggera a jeho vzťahu k národnému socializmu vyrástol celý akademický sektor. Pre povojnový intelektuálny konsenzus bolo zahanbujúcim, že najväčší filozof 20. storočia bol národným socialistom. Ale pravdou je, že Heidegger nikdy nebol obzvlášť dobrým národným socialistom.

Áno, Heidegger patril do “konzervatívneho revolučného” milleu. Áno, myslel, že NSDAP bola tou najlepšou politickou možnosťou, ktorú malo Nemecko k dispozícii. Avšak Heideggarov pohľad na význam národného socializmu bol skôr neortodoxný.

Heidegger vnímal národnosocialistickú revolúciu ako sebapresadenie historicky definovaných ľudí – Nemcov – ktorí si želali získať späť kontrolu nad svojim osudom v opozícii voči globálno-technologicko-materialistickým systémom reprezentovaným sovietskym komunizmom a anglosaským kapitalizmom. Vzbura proti vyrovnávajúcemu, homogenizujúcemu globalizmu bola, Heideggerovými vlastnými slovami, “vnútornou pravdou a veľkoleposťou” národného socializmu. Z tohto uhľa pohľadu sa zdal biologický rasizmus a anti-semitizmus NSDAP nielen filozoficky naivným a povrchným, ale tiež i politickým rozptýlením.

Heidegger si bol vedomý, že Židia neboli Nemcami a boli hlavnými propagátormi systému, ktorý odmietal. Bol rád, že ich moc bola zničená, ale zároveň udržiaval srdečné vzťahy s viacerými židovskými študentami, vrátane mimomanželských afér s Hannah Arendtovou a Elisabeth Blochmannovou (ktorá bola polovičná Židovka).

V konečnom dôsledku Heidegger veril, že Tretia ríša zlyhala v tom, aby oslobodila samú seba i Európu z klieští sovietskeho a anglosaského materializmu. Nevyhnutnosť prezbrojenia a vojny viedla k zblíženiu s veľkým biznisom a ťažkým priemyslom, preto Nemecko upadlo do pút globálneho technologického materializmu, ktorému sa snažilo vzdorovať.

Avšak Heidegger nebol luddista. Neoponoval technológii per se, ale tomu, čo nazýval “esencia” technológie, čo nie je samotná technológia, ale spôsob akým vnímame samých seba i svet: svet ako zásobáreň zdrojov dostupných pre ľudskú spotrebu, svet, v ktorom neexistujú žiadne obmedzenia pre ľudskú znalosť a moc. Takýto svetonázor je nezlučiteľný s akýmkoľvek mystériom, vrátane mystéria o našom pôvode a osude. Je popretím ľudskej diferenciácie – diferenciácie, ktorá pochádza z rozmanitých koreňov a rôznych osudov.

Napriek tomu Heidegger ľstivo zdôrazňoval, že samotná myšlienka, že môžeme pochopiť a kontrolovať všetko je niečo, čomu nemôžeme porozumieť a ani kontrolovať. Nerozumieme tomu, prečo si myslíme, že môžeme všetkému porozumieť. A sme doslova fascinovaní myšlienkou, že môžeme všetko kontrolovať. Ale len čo si to uvedomíme, kúzlo je zrušené, sme voľní, aby sme sa stali tým, kým ste vždy boli a kým sme predurčení byť.

Ale v súlade s Heideggerovými podmienkami je stále možné kombinovať technologickú civilizáciu s archaickým hodnotovým systémom, t.j. odmietnuť podstatu technológie a potvrdiť zakorenenosť a diferenciáciu. Guillaume Faye tomu hovorí “archeofuturizmus”.

V konečnom dôsledku je Heideggerova filozofia – obzvlášť jeho opis ľudskej bytosti v čase, jeho fundamentálna ontológia, jeho popis histórie Západu a kritika modernity a technológie – ďaleko významnejšia pre projekt Severoamerickej Novej pravice než jeho spojenie s národným socializmom.

Source: http://www.protiprudu.org/pamatajme-si-martina-heideggera-26-september-1889-26-maj-1976/

Post a Comment

Your email is never published nor shared.
 
Comments are moderated. If you don't see your comment, please be patient. If approved, it will appear here soon. Do not post your comment a second time.
 
Required fields are marked *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*
*

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

 • Our Titles

  White Identity Politics

  Here’s the Thing

  Trevor Lynch: Part Four of the Trilogy

  Graduate School with Heidegger

  It’s Okay to Be White

  Imperium

  The Enemy of Europe

  The World in Flames

  The White Nationalist Manifesto

  From Plato to Postmodernism

  The Gizmo

  Return of the Son of Trevor Lynch's CENSORED Guide to the Movies

  Toward a New Nationalism

  The Smut Book

  The Alternative Right

  My Nationalist Pony

  Dark Right: Batman Viewed From the Right

  The Philatelist

  Novel Folklore

  Confessions of an Anti-Feminist

  East and West

  Though We Be Dead, Yet Our Day Will Come

  White Like You

  The Homo and the Negro, Second Edition

  Numinous Machines

  Venus and Her Thugs

  Cynosura

  North American New Right, vol. 2

  You Asked For It

  More Artists of the Right

  Extremists: Studies in Metapolitics

  Rising

  The Importance of James Bond

  In Defense of Prejudice

  Confessions of a Reluctant Hater (2nd ed.)

  The Hypocrisies of Heaven

  Waking Up from the American Dream

  Green Nazis in Space!

  Truth, Justice, and a Nice White Country

  Heidegger in Chicago

  The End of an Era

  Sexual Utopia in Power

  What is a Rune? & Other Essays

  Son of Trevor Lynch's White Nationalist Guide to the Movies

  The Lightning & the Sun

  The Eldritch Evola

  Western Civilization Bites Back

  New Right vs. Old Right

  Lost Violent Souls

  Journey Late at Night: Poems and Translations

  The Non-Hindu Indians & Indian Unity

  Baader Meinhof ceramic pistol, Charles Kraaft 2013

  Jonathan Bowden as Dirty Harry

  The Lost Philosopher, Second Expanded Edition

  Trevor Lynch's A White Nationalist Guide to the Movies

  And Time Rolls On

  The Homo & the Negro

  Artists of the Right

  North American New Right, Vol. 1

  Some Thoughts on Hitler

  Tikkun Olam and Other Poems

  Under the Nihil

  Summoning the Gods

  Hold Back This Day

  The Columbine Pilgrim

  Confessions of a Reluctant Hater

  Taking Our Own Side

  Toward the White Republic

  Distributed Titles

  Reuben

  The Node

  The New Austerities

  Morning Crafts

  The Passing of a Profit & Other Forgotten Stories

  Gold in the Furnace

  Defiance